Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Kwalifikacyjne kursy zawodowe » Informacje O KKZ

Informacje o KKZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu, a nawet kilku zawodów.

Oferta kursów 

 Branża elektryczna:
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Branża mechaniczna:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Ukończenie powyższych kursów przygotowuje do wykonywania zawodów:
•technik elektryk
•technik mechanik
•elektromechanik
•elektryk
•operator obrabiarek skrawających
•ślusarz
•mechanik-monter maszyn i urządzeń

Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat):
1. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych;
2. Absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje możliwości zatrudnienia;
3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę;
4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Program kursów kwalifikacyjnych

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie branżowej szkoły, technikum i szkoły policealnej. Ilość wyróżnionych kwalifikacji w danym zawodzie wynosi od 1 do 3 kwalifikacji. Na poziomie szkoły branżowej są to 1 lub 2 kwalifikacje, na poziomie technikum najczęściej są wyszczególnione 2 lub 3 kwalifikacje.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe muszą być prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. W podstawie programowej kształcenia w zawodach wyodrębniono trzy grupy efektów kształcenia:

I. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

II. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;

III. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Podział każdego zawodu na kwalifikacje i grupy efektów kształcenia umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Możliwe jest bowiem zwolnienie uczestnika kursu z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych przez niego w dotychczasowym procesie kształcenia. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji, będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Potwierdzenie kwalifikacji

1. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor szkoły).
2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
3. Dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Organizacja kursu

1. Nauka na kursie jest bezpłatna.
2. Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.
3. Zajęcia na kursie mogą odbywać się, w zależności od preferencji uczestników, w formie wieczorowej – co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.
5. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów zawarte są w regulaminie KKZ.

Forma kształcenia
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzoną w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.
Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Sposób organizacji kształcenia
Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest w trybie zaocznym. Nauka na kursie jest bezpłatna. Za przebieg i organizację kursu odpowiedzialny jest organizator kształcenia.
Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób.

Rekrutacja
1. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być:
1)    absolwent gimnazjum legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum,
2)    absolwent 8 – letniej szkoły podstawowej,
3)    każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie od ukończonych form kształcenia.
2. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki realizuje ten  obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
3. Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa się do sekretariatu szkoły w terminie wskazanym w informacji o kursie, o której mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w ramach kształcenia ustawicznego w ZSM-E w Olsztynie.
4. Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także terminy postępowania uzupełniającego poprzez umieszczenie ich w gablocie informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
5. O przyjęciu decyduje kompletność złożonych dokumentów i kolejność zgłoszeń.
Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy), a także zaświadczenie o ubezpieczeniu uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki można złożyć w terminie późniejszym (kandydaci będą powiadomieni o terminie).

Czas trwania kształcenia
Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー